Để tham gia Chương trình EB-5, nhà đầu tư phải nộp đơn I-526E cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Sau khi I-526E được phê duyệt, các nhà đầu tư sẽ nộp một đơn khác – đơn I-829 – để nhận được quyền thường trú nhân lâu dài.

Đơn I-526

Nộp đơn I-526E là bước đầu tiên trong quy trình đăng ký Chương trình EB-5. USCIS yêu cầu tất cả các nhà đầu tư cung cấp những thông tin sau:

 • Bằng chứng rằng vốn đầu tư đến từ “nguồn hợp pháp”
 • Bằng chứng rằng tài sản tích lũy của nhà đầu tư đủ cho khoản đầu tư EB-5
 • Bằng chứng rằng nhà đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ của Trung tâm Vùng hoặc tài khoản dự án
 • Bản sao hộ chiếu của từng thành viên gia đình trong đơn bảo lãnh
 • Các tài liệu liên quan đến quá trình học tập và làm việc của người đệ đơn, chẳng hạn như lý lịch, bằng cấp và các tài liệu liên quan khác
 • Giấy khai sinh và kết hôn cho tất cả các thành viên trong gia đình trong đơn đăng ký của nhà đầu tư
 • Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu trong từng trường hợp cụ thể

Để thực hiện các yêu cầu trên, nhà đầu tư phải phối hợp với luật sư nhập cư. Khi bạn đã sẵn sàng đăng ký một trong các dự án của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp danh sách các luật sư nhập cư có kinh nghiệm và không liên kết để bạn liên hệ.

Đơn I-829

Sau khi chấp thuận đơn I-526E, nhà đầu tư và tất cả các thành viên gia đình có tên trong đơn sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện kéo dài trong hai năm. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày thẻ xanh có điều kiện hết hạn, các nhà đầu tư và luật sư của họ phải nộp đơn I-829 để chứng minh những điều sau:

 • Bằng chứng về việc nhà đầu tư đã đầu tư số vốn cần thiết vào dự án
 • Bằng chứng cho thấy các quỹ đã đầu tư “gặp rủi ro” tại thời điểm nộp đơn I-829
 • Bằng chứng rằng doanh nghiệp thương mại đã tạo ra hoặc có thể dự kiến tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian nhờ quỹ của nhà đầu tư
 • Sau khi USCIS chấp thuận đơn I-829, các nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ sẽ nhận được thẻ xanh vĩnh viễn của Hoa Kỳ

Mô tả về chiến lược Tái Đầu Tư của EB5 Capital.

Hiểu giá trị của tính thanh khoản mục tiêu

Các nhà quản lý quỹ tái đầu tư của EB5 Capital có chiến lược tìm cách đạt được “tính thanh khoản mục tiêu” bằng cách xác định sự kết hợp phù hợp của các tài sản cơ bản để đưa vào quỹ tái đầu tư nhằm mang lại nhiều cơ hội rút vốn cho những người đã đầu tư vào quỹ.

Ví dụ: Giả sử RF bao gồm 30 nhà đầu tư – 10 trong số đó được dự kiến sẽ hoàn thành thời gian duy trì trong vòng một năm và 20 trong số đó được dự kiến sẽ hoàn thành thời hạn duy trì trong 5 năm. RF sẽ tìm cách đầu tư cơ bản vào hai dự án – Dự án A, khoản đầu tư 5 triệu USD với thời hạn gần một năm; và Dự án B, khoản đầu tư 10 triệu đô la với thời hạn 5 năm.