Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) dành 10.000 thị thực EB-5 mỗi năm cho những nhà đầu tư đủ điều kiện. USCIS thường xuyên phát hành báo cáo có chứa dữ liệu về các đơn mà nhà đầu tư di dân nhận được trong quý trước và cho mỗi năm tài chính. Hình dưới đây tóm tắt dữ liệu do USCIS cung cấp từ năm tài chính 2007 đến năm 2015 cho cả đơn I-526 và đơn I-829.

I-829 Statistics

  • I-829 Approval
  • I-829 Approval Percentage
  • I-829 Denial

I-526 Statistics

  • I-526 Approval
  • I-526 Approval Percentage
  • I-526 Denial

Total EB-5 Visas Issued

  • Total EB-5 Visas Issued