Để tham gia vào Chương trình EB-5, nhà đầu tư phải nộp mẫu đơn I-526 cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Sau khi phê duyệt mẫu đơn I-526, các nhà đầu tư sẽ nộp đơn riêng – đơn yêu cầu theo mẫu I-829 – để nhận được thường trú nhân.

Mẫu đơn I-526

Nộp đơn I-526 là bước đầu tiên trong quá trình nộp đơn thuộc Chương trình EB-5. USCIS yêu cầu tất cả các nhà đầu tư phải cung cấp những điều sau:

 • Bằng chứng rằng vốn đầu tư đến từ một nguồn “hợp pháp”
 • Bằng chứng rằng tài sản tích lũy của một nhà đầu tư đủ cho một suất đầu tư EB-5
 • Bằng chứng rằng chủ đầu tư đã chuyển tiền vào tài khoản ủy thác hoặc tài khoản dự án của Trung tâm vùng chỉ định
 • Bản sao hộ chiếu cho mỗi thành viên trong gia đình trong đơn yêu cầu
 • Các hồ sơ liên quan đến lịch sử giáo dục và việc làm của người nộp đơn, chẳng hạn như bản lý lịch, văn bằng, và các hồ sơ liên quan khác
 • Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn cho tất cả các thành viên trong gia đình về đơn xin của chủ đầu tư
 • Thông tin bổ sung có thể được yêu cầu trên cơ sở từng trường hợp cụ thể

Để thực hiện các yêu cầu nêu trên, nhà đầu tư phải làm việc với luật sư di trú. Khi quý vị đã sẵn sàng để đăng ký vào một trong các dự án của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp danh sách các luật sư di trú có kinh nghiệm, không liên kết để quý vị liên hệ.

Mẫu đơn I-829

Sau khi chấp thuận đơn I-526, chủ đầu tư và tất cả các thành viên trong gia đình được liệt kê trong đơn yêu cầu sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện có hiệu lực trong hai năm. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn của thẻ xanh, chủ đầu tư và luật sư của họ phải nộp mẫu đơn I-829 để chứng minh những điều sau:

 • Bằng chứng rằng nhà đầu tư đã đầu tư số vốn cần thiết vào dự án
 • Bằng chứng rằng số vốn đã đầu tư “có rủi ro” vào thời điểm nộp đơn yêu cầu theo mẫu I-829
 • Bằng chứng rằng doanh nghiệp thương mại đã tạo ra hoặc có thể tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian từ vốn của nhà đầu tư
 • Sau khi USCIS chấp thuận mẫu đơn I-829, các nhà đầu tư và thành viên gia đình họ sẽ nhận được thẻ xanh thường trú Mỹ