Đối với các nhà phát triển bất động sản thương mại, nguồn vốn EB-5 là một nguồn vốn hấp dẫn – đặc biệt là từ những dự án phù hợp cho EB-5, như các khách sạn, là một trong những khó khăn nhất khi nhận tài trợ xây dựng không đòi bằng cách sử dụng nguồn vốn truyền thống.

Công ty chúng tôi có khả năng cung cấp vốn không đòi, và tùy thuộc vào dự án, có thể dưới hình thức cho vay cao cấp, cho vay lửng, cổ phần ưu đãi, hoặc vốn cổ phần liên doanh.

Mặc dù tất cả các loại tài sản đều đủ điều kiện để nhận tài trợ EB-5, nhưng một số loại tài sản nhất định sẽ tạo ra nhiều việc làm và do đó hỗ trợ phân bổ EB-5 lớn hơn trong cấu trúc vốn. Các phép tính bên dưới thể hiện số tiền gần đúng của khối vốn có thể được tài trợ bằng nguồn vốn EB-5.

Khách Sạn
Phức Hợp
Viện Dưỡng Lão
Văn Phòng
Căn Hộ
Thương Mại