Đối với các chủ đầu tư bất động sản thương mại, tài trợ EB-5 là một nguồn vốn hấp dẫn – đặc biệt là vì các dự án phát triển lý tưởng cho EB-5, như khách sạn, là một trong những lĩnh vực khó nhận tài trợ xây dựng không truy đòi nhất bằng cách sử dụng các nguồn vốn truyền thống.

Công ty chúng tôi cung cấp khả năng cung cấp vốn không truy đòi và, tùy thuộc vào dự án, vốn này có thể ở dạng khoản vay cao cấp, khoản vay trung gian, vốn cổ phần ưu đãi hoặc vốn góp liên doanh.

Trong khi tất cả các loại tài sản đều đủ điều kiện để được cấp vốn EB-5, một số loại tài sản nhất định tạo ra nhiều việc làm hơn và do đó hỗ trợ phân bổ EB-5 lớn hơn trong cơ cấu vốn.

Khách Sạn
Phức Hợp
Viện Dưỡng Lão
Văn Phòng
Căn Hộ
Thương Mại