Để nhận được thẻ xanh có điều kiện, nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ có được tất cả các khoản tiền được sử dụng để đầu tư EB-5 một cách hợp pháp. Các nguồn tiền có thể đến từ công việc kinh doanh hợp pháp, tiền lương, các khoản đầu tư, bán tài sản, thừa kế, quà tặng, cho vay, hoặc các phương tiện hợp pháp khác.

Không. Không có yêu cầu về ngôn ngữ đối với nhà đầu tư hoặc thành viên gia đình của họ. Để đọc các tài liệu hợp đồng và tài liệu tiếp thị của chúng tôi, nhà đầu tư có thể cần thuê một dịch giả chuyên nghiệp. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin.

Không. Mặc dù kinh nghiệm kinh doanh và học vấn có thể có lợi nhưng chúng không bắt buộc.

Các khoản phí bổ sung bao gồm phí quản lý đối với Trung tâm vùng, phí do luật sư nhập cư tính và phí do USCIS tính.

Chúng tôi nỗ lực hết sức để hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư nhanh nhất có thể. EB5 Capital duy trì chính sách hoàn lại tiền. Vui lòng đề nghị một bản sao tại thời điểm xem xét đầu tư.

Không. USCIS cấm mua lại hoặc bảo lãnh cho các nhà đầu tư EB-5. Khoản đầu tư phải “có rủi ro”, như được mô tả trong biên bản ghi nhớ chào bán của chúng tôi.

Các rủi ro khác nhau tùy thuộc vào dự án. Nhìn chung, rủi ro của nhà đầu tư EB-5 bao gồm:

  • Biến động của điều kiện kinh tế
  • Rủi ro tiềm ẩn trên thị trường bất động sản
  • Các thay đổi theo luật định
  • Rủi ro liên quan đến chào bán riêng lẻ

Mỗi “quỹ” đầu tư là một doanh nghiệp thương mại mới và nhà đầu tư là một thành viên. Một chi nhánh liên kết của EB5 Capital đóng vai trò là Thành viên hợp danh hoặc Người quản lý và quản lý các công việc hàng ngày của LP hoặc LLC.