Để nhận được thẻ xanh có điều kiện, các nhà đầu tư phải chứng minh rằng tất cả các khoản tiền được sử dụng để đầu tư EB-5 là hợp pháp. Các khoản tiền có thể đến từ kinh doanh, tiền lương, đầu tư, bán bất động sản, thừa kế, quà tặng, khoản vay, hoặc các phương pháp hợp pháp khác.

Không. Không có yêu cầu về ngôn ngữ cho nhà đầu tư hoặc thành viên gia đình họ. Để đọc tài liệu chào bán và tài liệu tiếp thị của chúng tôi, nhà đầu tư có thể cần phải thuê một dịch giả chuyên nghiệp. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng chúng tôi để biết thêm thông tin.

Không. Trong khi kinh nghiệm kinh doanh và giáo dục có thể mang lại thêm lợi ích, những kinh nghiệm này không bắt buộc phải có.

Các khoản phí bổ sung bao gồm phí hành chính trả cho Trung Tâm Vùng, phí trả cho luật sư di trú và phí trả cho USCIS.

Chúng tôi nỗ lực hết sức để hoàn lại số tiền đầu tư đầy đủ càng nhanh càng tốt. EB5 Capital duy trì một chính sách hoàn tiền. Vui lòng gởi yêu cầu được nhận một bản sao tại thời điểm xem xét đầu tư.

Không. USCIS ngăn cấm việc thu mua lại hoặc bảo đảm cho các nhà đầu tư EB-5. Việc đầu tư phải “có rủi ro”, như được mô tả trong biên bản ghi nhớ chào bán của chúng tôi.

Những rủi ro thì khác nhau tùy thuộc vào dự án. Nói chung, rủi ro của nhà đầu tư EB-5 bao gồm:

  • Biến động của điều kiện kinh tế
  • Rủi ro vốn có trong thị trường bất động sản
  • Thay đổi luật định
  • Rủi ro liên quan đến việc chào bán riêng

Mỗi “quỹ” đầu tư là một doanh nghiệp thương mại mới, và nhà đầu tư là một thành viên. Một chi nhánh của EB5 Capital đóng vai trò của Thành Viên Hợp Danh và quản lý công việc hàng ngày của công ty hợp danh.